(22) 588-18-92
(22) 588-18-95

Nie masz jeszcze konta?

Jeśli nie masz jeszcze konta do platformy dystrybucyjnej,
dowiedz się więcej lub załóż konto.

Zarejestruj się
Rejestracja użytkownika instytucjonalnego
 

DOBRE PRAKTYKI LOGOWANIA

1. Staraj się wprowadzać adres strony internetowej BPS TFI S.A. ręcznie i sprawdź czy adres strony w oknie przeglądarki wygląda następująco: https:// bpstfi.pl.

2. Sprawdź, czy w okienku przeglądarki internetowej znajduje się ikonka zamkniętej kłódki. Wyświetlona zamknięta kłódka sygnalizuje, że strona jest zabezpieczona certyfikatem bezpieczeństwa, a połączenie jest szyfrowane. W zależności od przeglądarki, ikonka kłódki może się pojawić w pasku adresu lub w pasku stanu w dolnej części ekranu.

3. Logując się do strony BPS TFI S.A., nigdy nie korzystaj z linków nieznanego pochodzenia, umieszczonych w wiadomościach e-mail i SMS bądź na stronach www nienależących do BPS TFI S.A.

4. Unikaj korzystania z nieznanych komputerów

5. Nie ujawniaj danych do logowania (loginu, haseł dostępu) innym osobom, nie podawaj ich na żądanie podmiotów trzecich.

6. Korzystaj z aktualnego oprogramowania antywirusowego.

7. Przed potwierdzeniem operacji zlecanej w serwisie kodem SMS przeczytaj uważnie treść otrzymanego SMS-a, aby upewnić się, że dotyczy on właściwej dyspozycji.

Pamiętaj! Jeżeli wygląd strony logowania wzbudzi Twoje zaniepokojenie, NIE LOGUJ SIĘ! Zgłoś ten fakt do konsultanta ProService Finteco Sp. z o.o. + 48 22 588 1892 (opłata zgodna z taryfą operatora).

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących prawach z tym związanych. Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.

Administratorem danych osobowych jest BPS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Towarzystwo”) oraz fundusze inwestycyjne zarządzane przez Towarzystwo (dalej  łącznie „Fundusz”), oba podmioty z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 81, 00-844 Warszawa, 22 578-14-34, biuro@bpstfi.pl (łącznie „Administrator”).

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych:
BPS TFI S.A., ul. Grzybowska 81, 00-844 Warszawa, Kontakt: (22) 57 81 434,email: iodo@bpstfi.pl.

 

Dane osobowe przetwarzane będą, gdy jest to niezbędne  do:

  1. wykonania przez Fundusz umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”),
  2. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, na podstawie art. 6 ust. 1  lit. c  Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych, wynikających z ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (w przypadku Towarzystwa wykonanie obowiązku archiwizacji dokumentacji, rozpatrywania reklamacji, w przypadku Funduszu wykonanie obowiązku prowadzenia rejestru/ewidencji uczestników i rozliczania transakcji z uczestnikami), ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu,  ustawy z dnia 9 października 2015 r. o wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczpospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA oraz ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (CRS), ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego, ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych,
  3. do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub stronę trzecią, na podstawie art. 6 ust. 1  lit. f Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych, za które Administrator uznaje: marketing bezpośredni, dochodzenie i obronę przed roszczeniami, zapobieganie oszustwom, przesyłanie danych w ramach grupy przedsiębiorstw, prowadzenie statystyk i analiz, zapewnienie bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego, stosowanie systemów kontroli wewnętrznej.

Odbiorcami moich danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do tego na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące z Administratorem, w tym: agent transferowy prowadzący rejestr uczestników lub podmiot wspierający Towarzystwo w prowadzeniu ewidencji uczestników funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo, dystrybutorzy jednostek uczestnictwa lub podmioty oferujące certyfikaty inwestycyjne, podmioty świadczące usługi doradcze i audytowe, informatyczne, archiwizacji i niszczenia dokumentów oraz usługi marketingowe na rzecz Administratora, biegli rewidenci w związku z audytem.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres: niezbędny do wykonywania umowy, wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, oraz dochodzenia i obrony przed roszczeniami przez okres wynikający z biegu ogólnych terminów przedawnienia roszczeń liczony od ustania uczestnictwa w Funduszu.

Osoba, której dane są przetwarzane: posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, posiada prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych do celu marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z marketingiem bezpośrednim, posiada prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych gdy przetwarzanie jest niezbędne do pozostałych celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.

Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje uprawnienie do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do realizacji uczestnictwa w Funduszu i brak ich podania uniemożliwi zawarcie umowy.

Dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie podlegają profilowaniu.

spinner